ข้อตกลงและเงื่อนไขการเป็นตัวแทนจำหน่าย WORRA

 1. บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ ในเครือ WORRA BY WORANUCH ตกลงยินยอมให้ตัวแทนเป็นผู้จำหน่ายสินค้า โดย

จำหน่ายราคาปลีก ดังนี้

 • Brightening Day and Overnight Cream 35 ml.

1 กระปุก ราคา 1,480 บาท     2 กระปุก ราคา  2,930 บาท    3 กระปุก ราคา 4,290 บาท

 • Ultimate Lavender Sunscreen 20g.

1 หลอด ราคา 680 บาท          2 หลอด ราคา 1,300 บาท       3 หลอด ราคา 1,900 บาท

 • Lip mask 10g.

1 หลอด ราคา 380 บาท          2 หลอด ราคา 700 บาท          3 หลอด ราคา 990 บาท

 • Beaut 10 ซอง

1 กล่อง ราคา 890 บาท           2 กล่อง ราคา 1,700 บาท        3 กล่อง ราคา 2,400 บาท

 

 1. ตัวแทนจำหน่ายสินค้า ตกลงให้สัญญาว่าจะไม่ขายสินค้า ในราคาส่งและราคาปลีกต่ำกว่าราคาที่บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้ตั้งหรือกำหนดไว้ หากผิดเงื่อนไข บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์จะทำการตัดรหัสตัวแทนหรือยกเลิกการเป็นตัวแทน และยกเลิกโปรโมชั่นที่ทางตัวแทนจำหน่ายสินค้าจะได้รับได้ทันทีโดยไม่จำต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า

 

 1. ตัวแทนจำหน่ายสินค้า ตกลงให้สัญญาว่าจะไม่จัดโปรโมชั่นใดๆ ให้แก่ลูกค้าในทุกกรณี โดยการจัดโปรโมชั่นจะต้องเป็นโปรโมชั่นตามที่บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์กำหนด แจ้งหรือประกาศเท่านั้น เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หากผิดเงื่อนไขบริษัทฯ จะทำการตัดรหัสตัวแทนหรือยกเลิกการเป็นตัวแทน และยกเลิกโปรโมชั่นที่ทางตัวแทนจำหน่ายสินค้าจะได้รับได้ทันทีโดยไม่จำต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า

 

 1. หากปรากฏว่าตัวแทนจำหน่ายสินค้า ได้กระทำการขายสินค้าในราคาส่งที่ ต่ำกว่า ราคาและจำนวนที่บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้กำหนดไว้ หรือทำผิดข้อตกลงเกี่ยวกับการตั้งราคาขายสินค้า หรือ จำหน่ายสินค้าให้กับร้านขายส่งหรือตัวแทนที่ขายส่ง โดยรู้เห็นกัน ทางตัวแทนจำหน่ายสินค้าตกลงยินยอมให้บริษัทเจ้าของสินค้าทำการตัดรหัสตัวแทนหรือยกเลิกการเป็นตัวแทน และยกเลิกโปรโมชั่นที่ทางตัวแทนจำหน่ายสินค้าจะได้รับได้ได้ทันที โดยไม่จำต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า และยินยอมให้มีการฟ้องร้องดำเนินคดี ทั้งทางแพ่งและทางอาญา เพื่อเรียกค่าเสียหายกับตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่ฝ่าฝืนในทันที

 

 1. ตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่ตกลงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ WORRA BY WORANUCH ต้องมีบัตรตัวแทนทุกท่านโดยทางบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์จะเป็นผู้ออกบัตรตัวแทนให้เท่านั้น โดยตัวแทนทุกท่าน ไม่มีสิทธิในการออกบัตรตัวแทนได้เอง หากผู้ใดฝ่าฝืนออกบัตรตัวแทน หรือปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลบัตรตัวแทนใด ๆ ถือว่าปลอมแปลงข้อมูล เอกสารของบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที และในกรณีที่บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ตรวจพบว่ามีการสต๊อกสินค้าไว้ แต่ไม่มีบัตรตัวแทนจำหน่ายสินค้าดังกล่าวนี้ ทางบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการฟ้องร้องดำเนินคดี ทั้งทางแพ่งและทางอาญา เพื่อเรียกค่าเสียหายกับตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่ฝ่าฝืนในทันที

 

 1. บัตรตัวแทนมีอายุ 180 วันหลังจากสมัคร ทุกๆ การสั่งซื้อเพิ่ม หรือรีสต๊อก จะเพิ่มอายุบัตรตัวแทน 180 วัน หากไม่มีการสั่งซื้อเพิ่มภายใน 180 วัน บัตรตัวแทนจะหมดอายุ และห้ามนำออกมาใช้ มิฉะนั้นจะถือว่าปลอมแปลงข้อมูล เอกสารของบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ และไม่มีลิขสิทธิ์ในการจัดจำหน่าย จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที และตัวแทนจำหน่ายสินค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนหรือจากการที่บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลทั้งหมด

 

 1. ราคาส่งของผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ WORRA BY WORANUCH ต้องตรงกับที่บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้กำหนดไว้ หากตัวแทนจำหน่ายสินค้ากระทำการฝ่าฝืน ให้บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ตัดสิทธิออกจากการเป็นตัวแทนได้ทันที และตัวแทนจำหน่ายสินค้าต้องชดใช้ค่าเสียหาย ให้แก่บริษัทเจ้าของสินค้าเป็นเงินจำนวน 10 เท่าของราคาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่สต็อกไว้ทั้งหมด

 

 1. แบนเนอร์ รีวิวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ WORRA BY WORANUCH ที่เผยแพรผ่านทางช่องทางเว็บไซต์  Line Facebook หรือ Instagram ตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ภายใต้แบรนด์ WORRA BY WORANUCH  สามารถใช้ได้ทุกท่าน โดยไม่มีการหวงห้าม ทั้งนี้ห้ามนำรีวิวไปแอบอ้างว่าเป็นรีวิวของสินค้าชนิดอื่น หากพบเห็น จะทำการปรับเป็นเงิน 200,000 บาท ต่อ 1 ภาพรีวิว พร้อมทั้งดำเนินคดีตามกฎหมาย และหากทางตัวแทนจำหน่าย สร้างแบนเนอร์ รีวิวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ WORRA BY WORANUCH  เพื่อเผยแพร่ในทุกๆ ช่องทางเอง  ทางบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อความผิด และ/หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางแพ่งและทางอาญา

 

 1. ตัวแทนจำหน่ายสินค้าไม่สามารถเปลี่ยนสายงาน หรือเปลี่ยนแม่ทีมเองได้ รวมถึงไม่สามารถสั่งสินค้าข้ามสายงาน หากตัวแทนจำหน่ายสินค้ากระทำการฝ่าฝืน ให้บริษัทเจ้าของสินค้าตัดสิทธิออกจากการเป็นตัวแทนได้ทันที ยกเว้นแต่แม่ทีมนั้นเลิกขาย แล้วบริษัทอนุญาตให้เปลี่ยนสายงานเปลี่ยนแม่ทีม โดยออกเป็นเอกสารรับรองการเปลี่ยนสายงานให้เป็นลายลักษณ์อักษร

 

 1. ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายสินค้าขึ้นเป็นแม่ทีมหรือ Dealer แล้ว และไม่มีการอัพเดทข้อมูลข่าวสาร กระทำการนิ่งเฉย เพิกเฉย หรือไม่มีข้อมูลให้แก่ลูกทีมจนเกิดปัญหา และเกิดความวุ่นวาย ลูกทีมสามารถเปลี่ยนสายงาน โดยขึ้นตรงกับสายงานของบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้ทันที หรือบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถเลือกให้ลูกทีมไปอยู่กับแม่ทีมที่มีความเหมาะสมได้ต่อไป โดยแม่ทีมเดิมที่มีปัญหาหรือสร้างความวุ่นวายให้แก่ลูกทีม ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้ เพราะถือว่าไม่สามารถดูแลลูกทีมได้ดี และให้ถือว่าเป็นการผิดสัญญา

 

 1. การเป็นแม่ทีมจะต้องมีศักยภาพ ในการสต๊อกสินค้ามากกว่าลูกทีม หากแม่ทีมสต๊อกสินค้าน้อยกว่าลูกทีมจะต้องลดตำแหน่งตัวเองลงมา

 

 1. ตัวแทนตกลงว่าจะไม่ทำการปลอมแปลง หรือเลียนแบบ หรือแปรสภาพ ของผลิตภัณฑ์และ/หรือบรรจุภัณฑ์ รวมถึงส่วนควบของบรรจุภัณฑ์ของบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์อย่างใด ๆ เป็นอันขาด หากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ตรวจพบ ทางตัวแทนจำหน่ายสินค้าตกลงยินยอมให้บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ทำการตัดรหัสตัวแทนหรือยกเลิกการเป็นตัวแทนได้ทันที โดยไม่จำต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า และยินยอมให้มีการฟ้องร้องดำเนินคดี ทั้งทางแพ่งและทางอาญา เพื่อเรียกค่าเสียหายกับตัวแทนจำหน่ายสินค้าในทันที และตัวแทนจำหน่ายสินค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนหรือจากการที่บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลทั้งหมด

 

 1. สิทธิประโยชน์ของตัวแทนแต่ละระดับชั้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ประกาศ

 

 1. ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายสินค้า ผิดสัญญาหรือผิดข้อตกลงตามหนังสือฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อรวมกัน ตัวแทนจำหน่ายสินค้าตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการผิดสัญญา รวมถึงค่าเสียหายในทางธุรกิจที่เกิดขึ้นให้แก่บริษัทเจ้าของสินค้าในทันทีพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันผิดสัญญา โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า นอกจากนี้ บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถใช้สิทธิฟ้องร้องทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาต่อศาลที่มีเขตอำนาจได้ตามกฎหมาย

 

 1. การใส่ข้อมูลของตัวแทน จะต้องใส่ชื่อ ที่อยู่ ตามบัตรประชาชน, ส่งรูปถ่ายสำหรับทำบัตรตัวแทน และส่งสำเนาบัตรประชาชน โดยเขียนข้อความดังนี้ “ใช้สำหรับสมัครตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ WORRA BY WORANUCH และจะไม่จำหน่ายสินค้าต่ำกว่าราคาที่บริษัทฯ กำหนด”

 

 1. ไม่อนุญาตให้แม่ทีม, ดีลเลอร์ หรือตัวแทนจำหน่าย ใช้ Facebook, Instagram, Line@ และ/หรือช่องทางจำหน่ายทุกช่องทางชื่อ Official หรือ ชื่อหลักบริษัท หรือแอบอ้างว่าเป็นบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง

 

 1. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ WORRA BY WORANUCH ในช่องทางจัดจำหน่ายของ Lazada และ Shopee

 

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดโปรโมชั่นที่แตกต่างกันในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่าย

เมื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงกัน จึงได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดนี้

หมายเหตุ : เงื่อนไขนี้ หากตัวแทนมีความประสงค์ที่จะเลิกขายหรือกรณีที่ขายสินค้าหมด แล้วอยากยุติการขาย รบกวนแจ้งทางบริษัทได้ทันที ทางบริษัทจะยกเลิกสัญญาฉบับนี้ และถือว่าสิ้นสุดการเป็นตัวแทนจำหน่าย